Танилцуулга

ТАНИЛЦУУЛГА 

ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Н.ӨЛЗИЙХУТАГ

ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ, ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Л.БАДАМЦЭЦЭГ

ЗОРИЛТОТ ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.САНЖИД

ГЭР БҮЛД ЧИГЛЭСЭН НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЖЕНДЭРИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Д.МӨНГӨНТУЯА

ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Г.ГЭРЭЛМАА

2016-2020 оны ЗГҮАХ-т туссан Гэр бүлийн талаарх зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, бат бөх хариуцлагатай гэр бүлийг дэмжин, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангана.

  • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын бүтцийг бий болгоно.
  • Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийлэлд өртөгчдийг хамгаалах, гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хүүхэд төрсөн цагаасаа эхлэн өмчийн эзэн байх эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлнэ.
  • Залуу гэр бүл, 18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүлийг тэргүүн ээлжид орон сууцжуулах, орон сууцны түрээсээ урьдчилгаанд шилжүүлэн тооцуулдаг арга хэмжээг үе шаттай нэвтрүүлнэ.

 ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ