Share Twitt Share

“Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь” цахим хичээлийг албан ёсны эрхтэйгээр орчуулан боловсрууллаа.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа Сургалт, судалгаа мэдээллийн төв  Олон Улсын Хөдөлмөрийн  Байгууллага хамтран Европын холбооны санхүүжилтээр “Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь” цахим хичээлийг албан ёсны эрхтэйгээр орчуулан боловсрууллаа. Тус цахим хичээл нь харилцан уялдаа бүхий дөрвөн модулаас бүрдэж буй юм.  Үүнд:

Модуль 1. Хүүхдийн хөдөлмөр болон түүнийг устгах

Модуль 2. Дэлхийн эдийн засаг дахь хүүхдийн хөдөлмөр 

Модуль 3. Хүүхдийн эрүүл мэндийн эмзэг байдал ба хөдөлмөр эрхлэлт                                                   

Модуль 4. Хүүхдийн хөдөлмөрийн хяналтын байцаагч, хүүхдийн хөдөлмөрийн мониторингийн ажилтнуудад зориулагдсан хичээл 

Энэхүү цахим хичээл нь хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн хөдөлмөрийн чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүд болон сонирхсон бүх хүмүүст нээлттэй бөгөөд доорх холбоосоор орж хичээлийг үзээрэй. 

Хичээлийг үзэх: https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/elearning/lang--en/index.htm