Share Twitt Share

Авлигын эсрэг хуулиас...

  • Төрийн улс төрийн, захиргааны, тусгай албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан 
  • Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан болон ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах нягтлан бодогч
  • Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах болон компанийн эрх бүхий албан тушаалтан 
  • Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ерөнхий захирал 
  • Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авч төрийн тодорхой чиг үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэж байгаа төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтан 
  • Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигч 
  • Бүх шатны Ирнгэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгч 

8.1 Албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг  Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй  мэдээллэх үүрэгтэй. 8.1-д заасан мэдээллэх үүргийг хэрэгжүүлэхэд төр, байгууллага, хувь хүний нууцын тухай хуулиар тогтоосон хязгаарлалт хамаарахгүй.