Share Twitt Share

Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтын урилга

БАЙГУУЛЛАГА: Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ) Төсөл: “Монгол Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах”

Гэрээ: Нэг удаагийн гэрээгээр гэрээр ажиллана Хугацаа: March 15 - 31 2021

Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 10 March 2021