Share Twitt Share

Сүм хийдийн үйл ажиллагаанд хамрагддаг болон шавилан сууж буй хүүхдүүдийн нөхцөл байдал

Сүм хийдийн үйл ажиллагаанд хамрагддаг болон шавилан сууж буй хүүхдүүдийн нөхцөл байдал

Судалгааны тайланг хавсаргах файлаас татаж авч үзнэ үү