Share Twitt Share

Зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтын урилга

БАЙГУУЛЛАГА: Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ) Төсөл: “Монгол Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах” Гэрээ: Нэг удаагийн гэрээгээр, гэрээр ажиллана.

Хугацаа: 2021 оны 5 дугаар сарын 3-наас 6 дугаар сарын 21 хүртэл Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2021 оны 4 дүгээр сарын 21