Share Twitt Share

Сургагч багшийн сонгон шалгаруулалтын урилга

Байгууллага: Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ)

Төсөл: “Монгол Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах”

Гэрээ: Нэг удаагийн гэрээгээр ажиллана

Хугацаа: 2021 оны 5 дугаар сарын 24-өөс 12 дугаар сарын 31 хүртэл

Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2021 оны 5 дугаар сарын 17

Энд дарж үзнэ үү.