Share Twitt Share

"НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД" ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, НҮБ-ын хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай 3 дугаар нэмэлт протокол, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын Хараа-2050”, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтуудад туссан хүүхдийн эрх, үзэл бодлоо илэрхийлэх ойлголт, хүүхдийн бодит оролцоог нэмэгдүүлэх зарчимд тулгуурлан ажиллахыг заасан.
Төрөөс хүүхдийн эрхийн талаар авч хэрэгжүүлэх аливаа үйл ажиллагаа үр дүнтэй болох эсэх нь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт, хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээ ямар байгааг хүүхдээс өөрөөс нь сонсохоос ихээхэн шалтгаалдаг. Хүүхдийг өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байж түүнийгээ илэрхийлж, оролцох эрхээ эдлэн, хариуцлагатай иргэн байх боломжийг нь зөв дэмжсэнээрээ бид өнөөдрийн хүүхдүүд, ирээдүйн залуус, иргэдийг хүний эрхийг хүндэтгэн, хамгаалж, хангахад хувь нэмрээ оруулдаг, мэдээллийг мэдлэг болгон хувиргах чадвартай, зохион байгуулалттай оролцож чаддаг, ухаалаг шийдвэр гаргахад үзэл бодлоо илэрхийлдэг, бусдын үзэл бодлыг мөн сонсож, хүлээн зөвшөөрч чаддаг, бүтээлч сэтгэлгээтэй хүн болон хөгжихөд нь чиглүүлж байгаа хэрэг юм.
 
Хүүхдийн оролцоог үр өгөөжтэй, ач холбогдолтой болгож, хүүхдэд ээлтэй арга замыг сонгохын тулд хүүхдийг өөрийг нь чадваржуулах шаардлагатай ба үүний томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг нь чуулган зөвлөгөөн зохион байгуулж, тэдний тэгш оролцоог хангах явдал юм.
Энэ хүрээнд 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудын хүүхдийн төлөөлөл болон үүрэг хүлээгчдийг хамруулсан Хүүхдийн оролцох, хөгжих, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хангах, хүүхдийн утга төгөлдөр оролцоог дэмжих, үе тэнгийнхний манлайлал, нөлөөллийг сайжруулах хүрээнд Хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үндэсний зөвлөгөөн зохион байгуулж байна.
Энэ удаагийн зөвлөгөөнөөр хүүхдийн оролцох эрхийг дэмжихийн зэрэгцээ, тэдний оролцоог дэмждэг мэргэжилтэн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлж, улмаар хүүхдийн оролцооны зураглалын төсөл, Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай 3 дугаар нэмэлт протоколыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийн төсөл, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг тус тус хүүхдүүдээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаагаараа онцлог юм.